Bonvenon al ĉiuj geesperantistoj kaj precipe al tiuj, kiuj planas partopreni la 102-an Universalan Kongreson de Esperanto en Seulo kaj atingos ĝin per la Trasiberia fervojo, la plej longa fervojo en la mondo!

 Julie 2017 estas organizata dusemajna E-karavano, kiu startas en Sankt-Peterburgo, la norda rusia ĉefurbo de Rusio (sub aŭspicio de Rusia Esperantista Unio kaj Seula Esperanto-Kulturcentro).

 Partoprenantojn de la vojaĝo atendas varia kultura programo en Sankt-Peterburgo kaj Moskvo, organizata de lokaj geesperantistoj, trajnumado ĝis la unika lago Bajkalo, kie ili konatiĝos kun vidindaĵoj de la regiono. Poste la ekstremorienta urbo Vladivostoko kaj ĝiaj E-gesamideanoj prepariĝas al akcepto de E-gekaravananoj.

 Seulon la partoprenontoj de la ĉi-jara E-karavano atingos per aviadilo la 22a de julio.
Freŝdatajn informojn la gekaravananoj daŭre kaj regule ricevas per cirkuleraj leteroj.
La karavanon organizas kaj akompanos spertaj rusiaj geesperantistoj.
Je aperontaj demandoj bv. retumi al la organizantoj:  esperantokaravano@gmail.com
Fine de januaro finiĝis la aliĝperiodo al nia EK kaj de tiam la E-grupo estas jam formita.

"…Neforgesebla aventuro, kiun ni kunvivis fratece kaj samideane. Vivu Esperanto!"
     Arlette & Edmond Plutniak, Francio
    (E-karavano en 2007 survoje al UK en Jokohamo, Japanio)

 


Salutvortoj de LEE Jungkee

Estimataj gesamideanoj!

Je la nomo de la Loka Kongresa Komitato mi kore invitas vin al Seulo, ĉefurbo de Koreio, en kiu okazos la 102-a Universala Kongreso de Esperanto (de la 22-a ĝis la 29-a de julio 2017).

Seulo, en kiu troviĝas multe da tradiciaj kaj modernaj vidindaĵoj, estas centro de politiko, ekonomio, kulturo kaj edukado de Koreio. Mi ne dubas, ke vi plene ĝuos kaj spertos etoson de la Orienta Azio.

Tra 97 jaroj koreaj geesperantistoj dediĉis sin por Esperanto-Movado. En Koreio troviĝas sufiĉe da junaj geesperantistoj en universitatoj kaj lokaj E-kluboj en diversaj partoj de la lando. Tio simbolas esperplenan kaj dinamikan Esperanto-movadon en Koreio.

Bv. veni al Seulo karavane kaj ĝui buntan arton kaj unikan kulturon de Koreio kun miloj da pacamantaj gezamenhofidoj en la kongresejo. Mi havas grandan intereson pri via partopreno en karavano tra Rusio al Seula UK-o.
Sukceson al la organizantoj kaj partoprenontoj!
Ni renkontiĝu en Seulo!

LEE Jungkee, estrarano de UEA   www.esperanto.kr


Salutvortoj de Svetlana Smetanina

Estimataj gesamideanoj! Karaj geamikoj!

 REU-Estraro kaj mi persone bonvenigas vin al Rusio!

Vizitu Rusion, ĝiajn belegajn kaj impresigajn urbojn de nia vastega lando, inter kiuj - ĝia ĉefurbo Moskvo!

Dum nelonga restado en ĝi vin atendas la impona Ruĝa Placo kaj Kremlo, ĉarmaj antikvaj stratetoj de malnovaj kvartaloj, la katedralo de Kristo Savinto, la famega Tretjakov-bildgalerio, la neforgesebla moskva metroo, riĉenhava busekskurso tra la metropolo kaj multo alia.

 Moskvo estas lulilo de nialanda E-movado, ĉi tie studis kaj loĝis L.L.Zamenhof.

 Dum la vojaĝo tra Rusio en multaj urboj vin renkontos, gastigos kaj akompanos lokaj geesperantistoj, kun kies helpo vi ĝuos nialandan naturon kaj kulturon, ekscios pri naciaj simboloj kaj historiaj eventoj.

 Ni senpacience atendas vin! Sukcesan vojaĝon kaj ĝis baldaŭa revido!

Svetlana Smetanina, prezidantino de Rusia Esperantista Unio (REU)   www.reu.ru


Turismo kaj evoluo: karavanaj vojoj al Seulo

Artikolo el la Revuo "Esperanto", n-ro 1312 (4) Aprilo 2017

Lastatempe pli kaj pli populariĝas tia formo de Esperanto-turismo, kiel karavanoj. Ĉi-jare al la Seula Universala Kongreso estas planataj kelkaj karavanoj. Intertempe tio ankaŭ kongruas kun la kongresa temo – "Turismo kaj evoluo: Vojoj al daŭripovo".
La redakcio esploris du itinerojn de tiuj planataj vojaĝoj, kies plej granda parto de la vojo iras laŭ la Trasiberia fervojo, la plej longa fervojo en la mondo. Tamen tiuj karavanoj estas ege malsamaj kaj startas el diversaj urboj: la unua el Sankt-Peterburgo kaj la dua el Berlino.

Ni parolis kun s-ino Tatjana Loskutova kaj s-ro SO Gilsu. Ili estas la ĉeforganizantoj de tiuj ĉi karavanoj.

Legu plue en la revuo

 

Ĉiuj tekstoj en la retejo estas aŭtentikaj kaj publikigataj laŭ permeso de ĝiaj aŭtoroj (krom videofilmetoj).
La prezentitaj fotoj estis faritaj de la partoprenintoj de la karavanoj.